Introduction

Vélemények

Dr.Kovács Béla

Először is szívből gratulálok honlapjához és az ott található igen értékes információkhoz, melyeket ma már minden...
tovább

Dr. B.Á.

Köszönjük a szombati szemináriumot, nagyon hasznos volt! Bevallom, félve mentem el, pláne hogy Norbinak nem sok...
tovább

Dr. Kollár László

Szerintem nagyon hasznos volt, és nagyon jó a stílusod. Tetszett az hogy ilyen sok különböző ember jött össze....A...
tovább

Bódiné Angéla

Nagyon tetszett az egész napos program, nem nevezném előadásnak, mert annál sokkal több volt azzal, ahogy együtt...
tovább

Dr. Saáry Kornélia

Úgy érzem, a nap folyamán fokozatosan összeállt, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy az eddigi döcögősen menő...
tovább

Iszak Adrienn

Köszönöm a hatékony napot, a segítséged, a szakmai tapasztalataidat, amit az egészségügyimarketing szemináriumon...
tovább

Dr. Vecsey Annamária

Kedves Krisztina! Azt gondolom, az utóbbi idők egyik legjobb döntése volt, hogy az általad tartott szemináriumra...
tovább

Bótáné Kádas Ella

kineziológus, pedagógus Életem első marketing szemináriumán olyan nagy mennyiségű, magas színvonalú és...
tovább

Dr. Sebestyén Andrea

Kedves Kriszta! Lényegre törő, gyakorlatias, motiváló volt az előadásod -egészségügyben dolgozóknak is érthető...
tovább

dr.Schwartz Edit:

Kedves Kriszta! Bár semmi marketinges előképzettségem eddig nem volt, neked köszönhetően rengeteget tanultam.Jól...
tovább

Pető Ágnes

Kedves Krisztina! Amióta az Oktató és Egészségfejlesztő Kft-t megalapítottuk, még nem volt alkalmam olyan marketing...
tovább

Domokiné Bordás Katalin

Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy résztvehettünk az előadásodon. Mindenképpen hasznos volt és megerősített abban,...
tovább

Dr. Sebestyén Andrea

Kedves Kriszta! Lényegre törő, gyakorlatias, motiváló volt az előadásod -egészségügyben dolgozóknak is érthető...
tovább
További vélemények

Milyen társasági formát válasszak?

A jól megválasztott mûködési forma a siker egyik záloga. Milyen társasági formát válasszak?

A háziorvosok közalkalmazottként, alkalmazottként, illetve vállalkozóként tevékenykedhetnek. A praxis megkezdése elôtt érdemes alaposan átgondolni, melyik társasági forma passzol a leginkább a vállalkozás mûködtetéséhez.

Az önálló orvosi tevékenységrôl szóló 2000. évi II. törvény adja a területi ellátási kötelezettség kör­ében nyújtott háziorvosi ellátás jogszabá­lyi kereteit. Így azt is meghatározza, hogy milyen vállalkozási formában lehet ezt a tevékenységet végezni.

A háziorvos önálló orvosi tevékenysé­get csak személyesen folytathat az ön­kormányzat által meghatározott házior­vosi körzetben. A mûködés megkezdé­sének feltétele a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervé­nek jogerôs engedélye vagy hatósági bi­zonyítványa. Azok a háziorvosok, akik nem kívánnak közalkalmazottként te­vékenykedni, ötféle vállalkozói lehetô­ség közül választhatnak. Mûködhetnek egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég­ként, illetve kkt., bt. vagy kft. formájá­ban. Az önállóan vállalkozó orvosok elôtt is három út áll: lehetnek egyéni vál­lalkozók, egyéni cégek, vagy egyszemé­lyes kft. formájában is dolgozhatnak.

Csak alapos mérlegelés után érdemes kiválasztani a cégformát, az átalakulás ugyanis jóval költség- és idôigényesebb, mint egy új cég létrehozása. Ezért min­denképpen olyan vállalkozást ajánlatos létrehozni, amely hosszú ideig kiszolgálja a tagok igényeit.

Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozóként természetes sze­mély folytathat – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett – üzletszerû gaz­dasági tevékenységet. Az egyéni vállalko­zás legfôbb elônye, hogy nagyon gyorsan és szinte költségmentesen létrehozható. Az egyéni vállalkozói tevékenység meg­kezdésének bejelentése, a változás-beje­lentés, a tevékenység szünetelésének és megszûnésének bejelentése díj- és illeték­mentes. Egyedül az induláshoz szükséges erkölcsi bizonyítványért kell kötelezôen 2000 fo­rintot fizetni. A tevé­kenység megkezdéséhez nem szükséges ügyvédi közremûködés.

A háziorvosnak vagy az okmányirodában személyesen, vagy a magyarorszag.hu olda­lon keresztül elérhetô Ügyfélkapu segítségével, elektronikus úton kell kérnie a nyilvántartásba vételét. Vállalkozói iga­zolvány nélkül is lehet folytatni a tevékenysé­get, ennek megkezdésé­hez csak az okmányiroda igazolására van szükség. Ha valaki mégiscsak szükségét érzi az igazol­ványnak, akkor 10 ezer forint illeték megfizeté­se mellett bármikor igé­nyelheti.

Az egyéni vállalkozás könyvelése általában egyszerûbb, így ke­vesebbet is kell érte fizetni, mint egy gaz­dasági társaság esetében. Az egyéni vál­lalkozókra ugyanis nem terjed ki a szám­viteli törvény hatálya, így nem szükséges összetett könyvviteli rendszert üzemel­tetniük. Azt azonban tudni kell, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékeny­ségébôl eredô kötelezettségeiért teljes va­gyonával felel – hangsúlyozza dr. Magyar Gábor, ügyvéd.

Egyéni cég, akár korlátolt felelôsséggel

Az egyéni vállalkozóknak 2010. január 1. óta lehetôségük van arra, hogy egyé­ni céggé alakuljanak át. Az egyéni cég a magánszemély tagjától elkülönült, önálló, saját vagyonnal rendelkezô, jogi személyiség nélküli vállalkozói forma. Egyéni céget kizárólag egyéni vállalko­zók alapíthatnak. A cégbírósági bejegy­zéssel az egyéni vállalkozás automati­kusan törlôdik a nyilvántartási rend­szerbôl.

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tôkével jön létre. Nincs kötelezôen elôírt tôkeminimum, így akár 1 forint is elegendô ehhez a vál­lalkozási formához. A jegyzett tôke 200 ezer forintig csak pénzbeli hozzájárulás lehet, afölött viszont már egyéb vagyon­tárgyakat is be lehet vonni a cégbe.

A tag az egyéni cég tôkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelôsséget vállalhat. Elôbbi esetben az egyéni cég kötelezettségeinek teljesítésé­re – az egyéni vállalkozói formával ellen­tétben – elsôsorban a cégvagyon szolgál. Ha azonban a vagyon nem fedezi a tarto­zásokat, akkor az alapító tag teljes saját vagyonával felel a kinnlevôségekért.

Érdemes az egyéni cégnek korlátolt mö­göttes felelôsséget választania (ez utób­bi forma rövidítése: kfc.), ekkor ugyanis az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejé­ig az egyéni cég tartozásaiért az alapító magánszemély a saját vagyonával felel. Ennek mértékére sincs törvényi elôírás. Ha az egyéni cég vagyona nem fedezi a tartozások kifizetését, a tag a pótbefize­tés összegét köteles az egyéni cég ren­delkezésére bocsátani. Azon felül azon­ban már nem felel a saját vagyonával az egyéni cég tartozásaiért.

Az egyéni cég alapítása több tízezer fo­rint költséggel jár. Ennek a bejegyzésé­hez már ügyvédre van szükség. Ha va­laki semmilyen különleges kitételt nem kíván beletenni az alapító okiratba, ak­kor érdemes az egyszerûsített cégeljárást választani. Ekkor a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo­lásról szóló törvényben meghatározott alapító okiratmintát kell kitölteni.

Társas vállalkozás, akár magánzóknak is

A háziorvosok dönthetnek úgy is, hogy társas vállalkozás formájában végzik a tevékenységüket. Háromféle gazdálko­dói forma közül választhatnak, ezek a közkereseti társaság (kkt.), a betéti tár­saság (bt.) és a korlátolt felelôsségû tár­saság (kft.). Gazdasági társaság csak ak­kor folytathat egészségügyi tevékenysé­get, ha e tevékenységben személyesen közremûködô tagjai, munkavállalói, il­letve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzôdés alapján a társaság javára tevékenykedô személyek között legalább egy olyan van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek iga­zoltan megfelel.

A közkereseti társaság (kkt.) tagjai­nak korlátlan és egyetemleges felelôssé­gük van, amelyben osztoznak, emellett üzletszerû közös gazdasági tevékenységet folytatnak. A kkt. esetében nincs mini­mális tôkekövetelmény, és jogi személyi­séggel nem rendelkezik. Ezt a formát ak­kor érdemes választani, ha 2–3 orvos vál­lalkozik együtt.

A betéti társaság (bt.) legalább egy bel­tagból és minimum egy kültagból áll. Egy bt.-nek több beltagja is lehet, ez esetben mindannyiuk felelôssége korlátlan és egyetemleges. A kültag felelôssége viszont korlátozott, csak a társasági szerzôdésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására kö­teles, a betéti társaság kötelezettségeiért fôszabály szerint nem tartozik felelôsség­gel. Sokan úgy gondolják, hogy a kültag nem jogosult az üzletvezetésre és a kép­viseletre. Ez így nem igaz, csupán a tár­sasági szerzôdésben rögzíteni kell a jogo­sultságokat.

A kkt.-hez hasonlóan a bt. esetében sincs minimális tôkekövetelmény. A tár­sasági törvény lehetôséget biztosít arra, hogy akár 1 forinttal is lehessen bt.-t ala­pítani. Érdemes azonban legalább olyan összegû tôkével alapítani, ami fedezi a kezdeti költségeket és befektetéseket. Kö­rülbelül 100 ezer forint az az összeg, ame­lyet a jelenlegi bírói gyakorlat kellô indu­ló vagyonnak elfogad.

Kkt.-t akkor érdemes alapítani, ha az orvos tôkét kíván a vállalkozásba bevon­ni, például ha a házastársa autóját kí­vánja az egészségügyi szolgáltatás során igénybe venni. Ebben az esetben az orvos a bt. beltagja, a befektetô házastárs pe­dig kültag. A bt. vagy kkt. forma azoknak ajánlott, akik kisvállalkozást, családi vál­lalkozást szeretnének indítani, szerény kezdôtôkével, és nem kezdenek nagy koc­kázattal járó vállalkozásba.

A korlátolt felelôsségû társaság (kft.) ala­pítási költsége egyszerûsített cégeljárás­ban megegyezik a bt.-ével, de az ügyvé­di díj magasabb. A kft. törzstôkéje azon­ban a sokszorosa a betéti társaságénak, még akkor is, ha a kezdetek óta jelentôsen csökkent az elvárt összeg. Jelenleg a koráb­bi 3 millió forint helyett már 500 ezer fo­rint törzstôkével is lehet kft.-t alapítani. A törzstôke az egyes tagok elôre megha­tározott összegû törzsbetéteibôl jön össze. Az induló tôkének nem kell készpénznek lennie, akár a teljes összeget lehet nem pénzbeli betét (apport) – például gépek, berendezések, szellemi tulajdon, üzleti hírnév, de akár bíróság által jóváhagyott követelés – formájában is biztosítani.

Ha apportból áll a törzstôke, azt az ala­pításkor rendelkezésre kell bocsátani. Ha viszont a törzstôke pénzbeli hozzájárulás, akkor csak a felét, azaz minimum 250 ezer forintot kell alapításkor befizetni. A fenn­maradó tartozást a tagok választása szerin­ti idôpontban, de maximum egy éven be­lül kell kiegyenlíteni. Egy tag törzsbetétje nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, és az összegnek 10 ezer forinttal oszthatónak kell lennie.

Kevesen tudják, hogy a törzsbetét nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat és az eredménybôl való részesedést, azaz meg lehet állapodni a társasági szerzô­désben úgy, hogy a szavazati arányok el­térnek a törzsbetétek arányától.

Speciális kategória a kft.-ken belül az egyszemélyes társaság. Ennél alapítás­kor a pénzbeli hozzájárulásból csak 100 ezer forintot kell befizetni, a fennmaradó összeget egy éven belül kell elôteremte­ni. Az apportot ilyenkor is teljes egészé­ben szolgáltatni kell. Az egyszemélyes kft. alapításakor tisztában kell lenni az­zal, hogy az egyedüli tag csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerzôdés kifejezetten megenge­di. Ebben az esetben azonban nem lehet a szerzôdésmintát alkalmazni, így csak az illeték 100 ezer forint egy cégbejegyzési eljárásban.

Szándékos károkozásért felelni kell

A kft. óriási elônye más társasági formák­hoz képest, hogy a tagok csak korlátozott mértékben, az általuk a társaság rendel­kezésére bocsátott törzstôke erejéig felel­nek a vállalkozás tartozásaiért. Tisztában kell lenni ugyanakkor azzal is, hogy a tulajdonos egyetemle­gesen és teljes vagyonával felel a gondatlan, szándékos csele­kedeteivel okozott károkért. Így ha igazolható, hogy a csôd szándékos cselekedetek ered­ménye, esetleg tudatos gazda­sági bûncselekmények (példá­ul sikkasztás, hûtlen kezelés) következménye, akkor a tulaj­donos mögöttes felelôsségét kimondhatják.

A kft. alapítását annak ér­demes választania, aki meg­felelô összegû törzstôkével rendelkezik, kisvállalkozást szeretne indítani, magánvagyonát azon­ban nem kívánja kockáztatni a vállalko­zás során.

Dr. Magyar Gábor szerint azoknak az orvosoknak, akik olyan tevékenységet folytatnak, ahol egy esetleges mûhiba esetén a kötelezô felelôsségbiztosítással már nem fedezett kárösszeg jelentôs le­het, a kfc., illetve a kft. forma mellett in­dokolt dönteniük. Tipikusan ebbe a kör­be tartoznak a fogorvosok és a szülész-nôgyógyászok.

Ügyelni kell arra, hogy a háziorvosok a megfelelô jogi formát válasszák. Mint ar­ra dr. Magyar Gábor figyelmeztetett, a túl egyszerû vállalkozás indítása mellett az is tipikus hiba, hogy a vállalkozások „túl nagy kabátot hordanak”, vagyis indoko­latlanul vállalják egy, a szükségesnél bo­nyolultabb jogi forma adminisztratív ter­heit, fenntartási költségeit.

A rendelet

Az engedélyezési eljárást a 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet, a háziorvosi tevé­kenység részletszabályait pedig a 4/2000. (II. 25.) egészségügyi minisztériumi rendelet határozza meg. Eszerint a háziorvos vagy közalkalma­zotti jogviszonyban áll az önkormányzattal, az önkor­mányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel, vagy gazdálkodó szervezeti formában, illetve magánorvos­ként végzi az önkormányzattal kötött szerzôdés értelmében a feladatokat.

Forrás: Praxismenedzsment 2011 1.szám Gazdálkodás


Vissza a nyitóoldalra

Legfrissebb hírek

Egyedülálló műtéteket végez egy magyar orvos

0922
Sokan azt gondolják, a visszeres láb csupán esztétikai kérdés, pedig idővel a kidudorodó erek vénás elégtelenséget, sőt,...tovább

Fogászati szakasszisztenst keres a Fehér Dent Esztétikai Fogászat

0810
Fogászati szakasszisztenst keres a Fehér Dent Esztétikai Fogászat tovább

A nők 80%-a legalább egyszer megfertőződik.Teszteld magad, hogy hordozod-e a...

0628
Napsütés, bulik, dögös pasik – de nem árt akkor is óvatosnak lenned, amikor önfeledten beleveted magad a nyári kalandokba....tovább

A nők 80%-a legalább egyszer megfertőződik.Új módszer a HPV-vírus...

0628
Bár a közvélemény a méhnyakrák kialakulásával kapcsolatban hallott eddig a HPV-vírusról, valójában számos daganatos...tovább

KONFERENCIA AJÁNLÓ

0422
III. Egészséggazdaság Konferenciatovább

ÁTADTÁK A VETSCAN KISÁLLAT DIAGNOSZTIKA KÖZPONTOT

1210
Nagy térerejű, kifejezetten a kisállatok vizsgálatára koncentráló MR-berendezést adtak át a VetScan Kisállat Diagnosztika...tovább

KKV Marketing Gyémánt díjasok lettünk!

1126
A Magyar Marketing Szövetség által kiírt 2015. évi Országos KKV Marketing Díj pályázatára benyújtott VP-Med...tovább

„Tízezer lépés” – sikert szült az összefogás a Csongrád megyei...

1120
Zárórendezvényéhez érkezett az „Egy lépés az egészségünkért – Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja” című,...tovább

A Vezér Állatorvosi Központ a Kamarai Állatorvos című szakmai...

1008
A Kamarai Állatorvos című szakmai folyóirat partnerünket, a Vezér Állatorvosi Központot mutatja be aktuális számában....tovább

Egy lépés az egészségünkért 4. – Bosnyákovits Tünde: Járási szintű fejlesztés...

0903
A megyei tiszti főorvos szerint különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű kisebb településekre, hiszen az...tovább
További híreink
Ugrás a lap tetejére